logo Aneboo.cz
logo Aneboo.cz

INFORMACE

I. KONZULTACE

1. Za konzultaci se považuje osobní, telefonická či elektronická komunikace kupujícího s prodávajícím, která je v návaznosti na poptávané služby, práce ze strany kupujícího. Přededmětem konzultace je zjištění potřeb ze strany kupujícího prodávajícím. Konzultace je vždy nezávazná. Výstupem konzultace je poskytnout informace kupujícímu ze strany prodávajícímu s možností vytvoření cenové nabídky ze strany prodajícího kupujícímu, jestli-že kupující s vypracováním souhlasí.

II. CENOVÁ NABÍDKA

1. Cenová nabídka je výstupním dokumentem konzultace. Za cenovou nabídku se považuje elektronický dokument ve formátu PDF, který obsahuje informace, náležitosti o kupujícím a prodávajícím. Předmětem cenové nabídky je detailní rozpis prací a služeb, které si kupující od prodávajícího vyžádal včetně uvedení cen za jednotlivé práce či služby v české měně (Kč) včetně DPH. Cenová nabídka obsahuje veškeré body, potřeby z konzultace ze strany kupujícího. Cenová nabídka slouží příloha budoucí objednávky a dle této přílohy bude objednávka realizována. Cenová nabídka obsahuje e-mail pro odeslání objednávky ze strany kupujícího.


III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující má možnost objednat služby prostřednictvím elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy elektronickou formou (tzv. distančním způsobem). Za elektronickou objednávku se považuje elektronická forma komunikace, email, který obsahuje ve svém předmětu souslovi "OBJEDNÁVKA SLUŽEB". Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Před odesláním závazné objednávky byl kupující seznámen se všemi podstatami včetně cenové nabídky, kterou již obdržel od prodávajícího. Zároveň kupující prohlašuje, že nebyl na něj vyvíjen žádný nátlak, stres a jeho rozhodnutí je zcela dobrovolné. A veškeré informace v objednávce jsou kupujícímu známy a jasné. Bez cenové nabídky není možné služby, práce objednat a v takovém případě je objednávka a kupní smlouva neplatná.

2. Odeslaná objednávka prodávajícímu kupujícím je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku přijetí objednváky prodávajícím, kterou kupující odešle na e-mail prodávajícího uvedený v cenové nabídce.Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3. Kupující si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Dále veškeré práce a služby budou opatřeny reklamou, vodoznakem. Z vodoznak se považuje logo ANEBOO | které je níže uvedeno. Uvedený vodoznak bude zobrazen do uhrazení platby.

Kupující, který řádně a včas provedl platbu za objednávku služeb či prací ve prospěch prodávajícího, obdrží veškeré práce

IV. Způsob platby, způsob dodání

1. Objednávku lze hradit pouze bankovním převodem, a to na číslo účtu uvedené na vystavené faktuře. Lhůta pro úhradu činí 14 dnů od dodání prací či služeb ze strany prodávajícího. Není-li platba v této lhůtě připsána na bankovní účet prodávajícího, za každý den prodlení se účtuje poplatek 0,5% z celkové částky uvedené na faktuře.

2. Za řádně dodanou objednávku se považuje naplnění, splnění veškerých ujednání mezi kupujícím a prodávajícím, zejména splněné body uvedené v cenové nabídce, která slouží jako příloha objednávky, uzavřené kupní smlouvy. Splněnou práci, realizaci si musí obě strany odsouhlasit jak kupující i prodávající.

V. ZÁRUKA A REKLAMACE

1. Na veškeré

2. Za řádně dodanou objednávku se považuje naplnění, splnění veškerých ujednání mezi kupujícím a prodávajícím, zejména splněné body uvedené v cenové nabídce, která slouží jako příloha objednávky, uzavřené kupní smlouvy. Splněnou práci, realizaci si musí obě strany odsouhlasit jak kupující i prodávající.

VI. UKONČENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, je třeba o tom obeznámit prodávajícího a sdělit mu důvod odstoupení. Za důvod odstoupení se považuje neplnění povinností prodávajícího dle objednávky a cenové nabídky, tuto skutečnost musí však kupující dokázat a musí se v tomto případě opravdu rozcházet conová nabídka s konečnou realizací.

2. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy, je třeba o tom obeznámit kupujícího a sdělit mu důvod odstoupení. Za důvod odstoupení se považuje dlouhobější neaktivita ze strany kupujícího, odmítnutí poskytnutí podkladů, informací, materiálů.

3. Při předčasném ukončení smlouvy náleží prodávajícímu 20% z celkové částky vč. DPH uvedené v cenové nabídce. Za ukončení smlouvy se považuje uhrazení vystavené faktury na 20% z původní částky objednaných služeb na základě cenové nabídky.

VII. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, to:

  • totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo
  • popis služby, prací a popis jejich hlavních vlastností
  • cenu služby, prací a případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
  • způsob platby a způsob dodání plnění
  • způsob platby a způsob dodání plnění
  • VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky. případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku. Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu.