ikona-telefon 605 828 838
Máte dotaz?

Sledujte nás

ANEBOO | FIREMNÍ VIDEO A VIDEO PRODUKCE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ
PODMÍNKY


OBECNÁ USTANOVENÍ A DEFINICE

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti TIBM Holding spol. s.r.o., IČ: 02895749, se sídlem Bělehradská 858/23, Praha město, Praha - Vinohrady 120 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224317 (dále jen „Zhotovitel“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi zhotovitelem a objednatelem vzniklé na základě objednávky (dále jen „Objednatel“) uzavírané mezi zhotovitelem a 3. osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím elektronické komunikace Zhotovitele.

Objednatelem - podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Objednatel odesláním objednávky zhotoviteli potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak objednávka je uzavírána v českém jazyce.

Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak objednávka je uzavírána v českém jazyce.

Zhotovitel může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

NOZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


I. KONZULTACE

Za konzultaci se považuje osobní, telefonická či elektronická komunikace objednatele se zhotovitelem, která je v návaznosti na poptávané služby, práce ze strany objednatele. Přededmětem konzultace je zjištění potřeb ze strany objednatele zhotovitelem. Konzultace je vždy nezávazná a pro objednatele z ní nevyplývají žádné povinnosti. Výstupem konzultace je poskytnout informace objednateli ze strany zhotovitele s možností vytvoření cenové nabídky ze strany zhotovitele objednateli, jestli-že objednatel s vypracováním souhlasí.


II. CENOVÁ NABÍDKA

1. Cenová nabídka je výstupním dokumentem v návaznosti na konzultaci (článek I. KONZULTACE). Za cenovou nabídku se považuje elektronický dokument ve formátu PDF, který obdrží objednatel elektronickou formou na email, který si objednatel zvolil pro komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem. Cenová nabídka obsahuje veškeré body, potřeby z konzultace ze strany objednatele. Cenová nabídka slouží příloha budoucí objednávky a dle této přílohy bude objednávka realizována. Cenová nabídka obsahuje e-mail pro odeslání objednávky ze strany objednatele.

2. Dokument cenové nabídky obsahuje informace, náležitosti o objednateli a zhotoviteli. Předmětem cenové nabídky je detailní rozpis prací a činností, které si objednatel od zhotovitele vyžádal včetně uvedení cen za jednotlivé práce či služby v české měně (Kč) včetně DPH. Součástí cenové nabídky je i předpokládané datum pro dokončení objednávky, na kterém se objednavatel se zhovitelem shodli.


III. UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY

1. Objednatel má možnost objednat služby prostřednictvím elektronické objednávky zhotoviteli. Při uzavírání objednávky elektronickou formou (tzv. distančním způsobem). Za elektronickou objednávku se považuje elektronická forma komunikace, email, který obsahuje ve svém předmětu souslovi "OBJEDNÁVKA SLUŽEB". Součástí objednávky je potvrzení se strany objednatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Před odesláním závazné objednávky byl objednatel seznámen se všemi podstatami včetně cenové nabídky, kterou již obdržel od zhotovitele. Zároveň objednatel prohlašuje, že nebyl na něj vyvíjen žádný nátlak, stres a jeho rozhodnutí je zcela dobrovolné. A veškeré informace v objednávce jsou objednateli známy a jasné. Bez cenové nabídky není možné služby, práce objednat a v takovém případě je objednávka neplatná.

2. Odeslaná objednávka zhotoviteli objednatelem je považována za návrh smlouvy. K uzavření objednávky dochází v okamžiku přijetí objednávky zhotovitelem, kterou objednatel odešle na e-mail zhotoviteli uvedený v cenové nabídce. Součástí objednávky je potvrzení se strany objednatele o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

3. Zhotovitel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny ze strany objednatele. Dále veškeré práce a služby budou opatřeny reklamou, vodoznakem. Z vodoznak se považuje logo ANEBOO.CZ, které je níže uvedeno. Uvedený vodoznak bude zobrazen do uhrazení platby. Objednatel, který řádně a včas provedl platbu za objednávku služeb či prací ve prospěch zhotovitele, v ten moment objednatel obdrží elektronicky veškeré licence (autorská práva) na všechny zdrojové kódy, materiály, podklady, grafické práce a jiné výše nespecifikované práce a dodávky, které jsou součástí předmětu objednávky a tedy je oprávněn s nimi nakládat výhradně dle svého uvážení.

logo-vodoznak

4. Za předmět objednávky se považuje dokument cenové nabídky (článek II. CENOVÁ NABÍDKA). Zhotovitel bude pravidelně konzultovat veškeré realizované práce s objednatelem. Forma konzultace může probíhat telefonicky, elektronicky (email, Skype či službou Appear.in) dle domluvy objednatele se zhotovitelem s přihlédnutím na časové možnosti obou stran. Objednatel má právo vyjádřit své připomínky k jednotlivým fázím kdykoli v průběhu prováděných prací. O tyto připomínky bude vždy objednatel i vyzván zhotovitelem, aby se vyjádřil k současnému stavu, a to nejpozději do 2 dnů. Tato žádost o připomínky proběhne vždy emailovou komunikací mezi objednatelem a zhotovitelem.


IV. PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

1. Za předmět objevnávky se požavuje dokument cenové nabídky (dále článek II. CENOVÁ NABÍDKA), zejména jednotlivé činnosti či práce, které jsou nezbytné pro vyhotovení konečné objednávky a vyplývají z požadavků objednatele dle konzultace (dále článek I. KONZULTACE) na zhotovitele.

2. Předmět objednávky může být jedna konkrétní činnost, práce či více činností, prací, které obsahuje cenová nabídka.

3. Předmět objednávky může být jedna konkrétní činnost, práce či více činností, prací, které obsahuje cenová nabídka.

V. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Práce pro zhotovení objednávky budou prováděny ode dne přijetí objednávky, tj. dnem kdy zhotovitel obdrží od objednatele elekotrnickou formou objednávku (dále článek III. UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY, odstavec č.1).

2. Termín pro dokončení objednávky je součástí cenové nabídky (dále článek III. UZAVŘENÍ OBJEDNÁVKY, odstavec č.2). Jedná se tedy o datum, ke kterému bude nejpozději objednávka dokončena

3. Objednávku lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením objednávky se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání objednateli. Samotné předání bude uskutečněno fyzicky vytištěným předávacím protokolem s uvedeným datem a podpisy obou stran.

4. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované objednatelem. Zhotovitel se zavazuje opravit veškeré vady realizace ve lhůtě 2 týdnů od upozornění na tuto skutečnost.

5. Objednatel se zavazuje, že ve stanovené lhůtě 2 pracovních dní poskytne zhotoviteli vyjádření k dodaným podkladům díla či části díla. V případě nedodržení stanovené lhůty 2 pracovních dnů ze strany objednatele bude o tuto dobu prodloužen celkový termín realizace. Objednatel bude spolupracovat se zhotovitelem a v případě potřeby mu sdělí a dodá ještě potřebné informace za stejných časových podmínek tj. max. 2 dny. Jestliže nebude objednatel schopný posoudit dodané návrhy během 2 pracovních dní, může se vyjádřit nejpozději do 14 dnů od předání návruh zhovitele objednateli, přičemž se termín o uvedenou dobu prodlužuje. A musí objednatel zhovitele o této skutečnosti informovat nejpozději do 2 pracovních dnů od předání návrhu.

VI. ZPŮSOB PLATBY, ZPŮSOB DODÁNÍ

1. Objednávku lze hradit pouze bankovním převodem, a to na číslo účtu uvedené na vystavené faktuře. Lhůta pro úhradu činí 14 dnů od dodání prací či služeb ze strany zhotovitele objednateli. Není-li platba v této lhůtě připsána na bankovní účet zhotovitele, za každý den prodlení se účtuje poplatek 1% z celkové částky uvedené na faktuře. O tento poplatek bude případná celková částka navýšena, o přesné částce bude zhotovitel objednatele informovat.

2. Za řádně dodanou objednávku se považuje naplnění, splnění veškerých ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem, zejména splněné body uvedené v cenové nabídce, která slouží jako příloha objednávky. Splněnou práci, realizaci si musí obě strany odsouhlasit jak objednatel i zhotovitel.

3. V ceně nejsou započítány práce nad rámec realizace a objednatel tyto náklady hradí nad rámec celkové ceny. Pracemi nad rámec se rozumí veškeré činnosti, které bude objednatel požadovat nad rámec, tj. mimo předmět objednávky a to od předání dokončené objednávky. Veškeré tyto práce nad rámec jsou následně účtovány hodinovou sazbou a to 200 Kč/bez DPH, kdy daný úkon bude vždy naceněn zhotovitelem objednateli, který cenu schválí. Veškeré tyto práce budou podloženy dodatkem k této objednávce.


VII. ZÁRUKA A REKLAMACE

1. Záruka na veškeré práce je poskytována v délce 24 měsíců.

2. Objednatel je povinen reklamovat díla co nejdříve od jejich vzniku, nejpozději do 14 dnů od jejího zjištění. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu díla nebo provozem v nevhodných podmínkách nebo při zásahu třetí osoby či vyšší moci. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované vady odstranit na své náklady.

3. Vadami vzniklé nedodržením podmínek provozu díla nebo zásahem třetí osobou se rozumí neodborné zásahy do HTML, CSS, PHP či JS kódu, úpravou obsahu, grafickými úpravami, neodbornou instalací externích pluginů. Upravování a nastavování běžících kampaní. Napadení systému po ztrátě FTP přístupů nebo přístupů do databáze.

4. Zhotovitel neodpovídá za změny na internetovém trhu. Za tuto skutečnost se považuje změna algoritmů u vyhledávačů, konkrétně vyhledávacích robotů což může vést ke zhoršeným výsledkům ve vyhledávání na internetu webových stránek objednatele a návštěvnost webových stránek objednatele.

5. Zhotovitel plně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou nedodržením povinností zhotovitele uvedené v této smlouvě, naopak objednatel plně odpovídá za jakékoliv porušení povinnosti objednatele uvedené v této objednávce.


VIII. ODSTOUPENÍ OD OBJEDNÁVKY

1. Odstoupí-li objednatel od objednávky, je třeba o tom obeznámit zhotovitele a sdělit mu důvod odstoupení. Za důvod odstoupení se považuje neplnění povinností zhotovitele dle předmětu objednávky a tuto skutečnost musí však objednatel dokázat a musí se v tomto případě opravdu rozcházet předmět objednávky s aktuálními vytvořenými prácemi.

2. Odstoupí-li zhotovitel od objednávky, je třeba o tom obeznámit objednatele a sdělit mu důvod odstoupení. Za důvod odstoupení se považuje dlouhobější neaktivita ze strany objednatele, odmítnutí poskytnutí podkladů, informací, materiálů či nedodržení všeobecných obchodních podmínek.

3. Při předčasném ukončení smlouvy náleží zhotoviteli finanční odškodnění, které vychází z předmětu objednávky. V takovém případě se bude posuzovat počet plně dokončených činností dle předmětu objednávky, kdy ke každé dané činnosti, dle cenové nabídky se váže konkrétní částka v Kč. Všechny tyto dokončené činnosti tvoří následný součet v Kč k vyplacení.


IX. SDĚLENÍ ZHOVOVITELE OBJEDNATELI PŘED UZAVŘENÍM OBJEDNÁVKY

Objednatel odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od zhotovitele před uzavřením objednváky jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, to:

  • totožnost objednavatele, popř. telefonní číslo
  • popis služby, prací a popis jejich hlavních vlastností
  • cenu služby, prací a případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků
  • způsob platby a způsob dodání plnění
  • způsob platby a způsob dodání plnění

  • X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    1. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní, nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Objednávky poskytnuté ze strany objednatele.

    2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky. případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může objednatel obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách zhotovitele a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objedatelem. Pro objednatele i zhotovitele je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách zhotovitele v den, kdy objednatel učiní objednávku. Pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se objednatel obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu.